Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
 
Lịch sử
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức của bộ môn
Nhân sự
Quan hệ quốc tế
 
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Giới thiệu » Tổ chức của bộ môn
Quy định về tổ chức Bộ Môn Ngoại
Ngày cập nhật: 17/05/2010 08:31:06

I. Nguyên tắc phân công và quan hệ giữa Trưởng & các Phó Trưởng Bộ môn

Trưởng BM lãnh đạo chung mọi mặt hoạt động và công tác trong chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trong tất cả các lãnh vực công tác của Bộ môn được BGH Trường ĐHYD Huế giao trách nhiệm; chịu trách nhiệm cá nhân trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của BM.

Trưởng phân công các Phó Trưởng BM giúp Trưởng BM chỉ đạo, xử lý các công việc hàng ngày (trừ các công việc do Trưởng BM trực tiếp chỉ đạo), chịu trách nhiệm trước Trưởng BM và trước pháp luật về công việc được giao.

Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Trưởng BM chủ động giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Trưởng khác phụ trách, các Phó Trưởng BM chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các Phó Trưởng BM có ý kiến khác nhau, Phó Trưởng BM đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Trưởng BM quyết định.

Hàng tuần, Trưởng và các Phó Trưởng BM họp giao ban để các Phó Trưởng BM báo cáo tình hình công tác thuộc lĩnh vực mình phụ trách và bàn những công việc mà Trưởng BM thấy cần trao đổi trong tập thể lãnh đạo Bộ môn.

Các Phó Trưởng BM trong phạm vi lĩnh vực được phân công chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc trong phạm vi được phân công. Giám sát kiểm tra đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện các quyết định, kế hoạch hành động, chương trình công tác thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. Đề xuất với Trưởng BM những vấn đề nảy sinh cần được sửa đổi, bổ sung.

Trong trường hợp Trưởng BM vắng mặt, Phó Trưởng thường trực BM trực tiếp xử lý công việc đã được phân công. Tuỳ tình hình thực tế, việc phân công việc giữa các Phó Trưởng BM có thể điều chỉnh theo quyết định của Trưởng BM. 

II. Phân công trách nhiệm của Ban chủ nhiệm

1. Trưởng Bộ môn GS. TS BÙI ĐỨC PHÚ

a.  Chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của BM.

b.  Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

 • Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
 • Công tác tổ chức và quy hoạch cán bộ;
 • Công tác quy hoạch và phát triển BM;
 • Chủ tịch các Hội đồng đào tạo, khoa học của BM;
 • Công tác đào tạo sau đại học;
 • Giám sát chất lượng đào tạo của BM.

c. Theo dõi và chỉ đạo các Tổ trưởng chuyên môn.

2. Phó Trưởng Bộ môn TS. GVC LÊ MẠNH HÀ

a.  Thường trực xử lý các công việc hàng ngày của Bộ môn

b. Giúp Trưởng BM chỉ đạo các lĩnh vực:

 • Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng (theo nhiệm kỳ cấp uỷ);
 • Công tác đào tạo đại học;
 • Công tác xã hội hoá trong lãnh vực đào tạo, y tế tại BM;
 • Công tác thi đua khen thưởng;
 • Công tác tài chính, công tác thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, công tác đời sống;
 • Công tác phối hợp đào tạo với BCN các Khoa, Phòng, Trung tâm của BVTW Huế;

c.  Phụ trách các chương trình, dự án của Nhà trường giao cho Bộ môn theo sự phân công của Trưởng BM.

d.   Theo dõi và chỉ đạo Văn phòng BM.

3. Phó Trưởng Bộ môn PGS. TS LÊ ĐÌNH KHÁNH

a. Giúp Trưởng BM chỉ đạo các lĩnh vực:

 • Công tác nghiên cứu khoa học và đối ngoại;
 • Công tác đào tạo của BM Ngoại tại Bệnh viện Trường ĐHYD Huế;
 • Công tác chỉ đạo tuyến.

b. Phụ trách các chương trình:

 • Phụ trách các chương trình, dự án của Nhà trường giao cho Bộ môn theo sự phân công của Trưởng;
 • Phụ trách chương trình nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học.

c. Theo dõi và chỉ đạo Trợ lý NCKH & Đối ngoại, Trợ lý Giáo vụ Bộ môn.

4. Phó Trưởng Bộ môn TS. GVC NGUYỄN KHOA HÙNG

a. Giúp Trưởng BM chỉ đạo các lĩnh vực:

 • Công tác đào tạo sau đại học: quản lý học viên, lên kế hoạch giảng dạy, theo dõi quá trình đào tạo...
 • Công tác ứng dụng công nghệ thông tin;
 • Công tác chính sách cán bộ;
 • Công tác kế hoạch.

b. Phụ trách các chương trình:

 • Phụ trách các chương trình, dự án của Nhà trường giao cho Bộ môn theo sự phân công của Trưởng BM;
 • Phụ trách chương trình cải cách thủ tục hành chính.

c. Theo dõi và chỉ đạo Trợ lý giáo tài.

III. Phân công trách nhiệm Giáo vụ Bộ môn & các Trợ lý

1. Giáo vụ Bộ môn TS. GVC LÊ QUANG THỨU

a. Giúp Ban CN thực hiên các nhiệm vụ:

 • Công tác đào tạo đại học: quản lý sinh viên, lên kế hoạch giảng dạy, theo dõi quá trình đào tạo...
 • Công tác quản lý giảng đường, tài liệu lưu trữ;
 • Triển khai thực hiện kế hoạch    của Bộ môn được phân công;

b. Phụ trách các chương trình:

 •  Phụ trách chương trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học.

c. Theo dõi và chỉ đạo các Điều phối viên  của các Tổ chuyên môn, Trợ lý giáo vụ Bộ môn.

2. Trợ lý NCKH & Đối ngoại TS. BS PHẠM ANH VŨ

a. Giúp Ban CN thực hiên các công tác NCKH và Đối ngoại.

b. Phụ trách chương trình ứng dụng Công nghệ Thông tin.

3. Trợ lý giáo tài ThS. BS PHAN ĐÌNH TUẤN DŨNG

a. Giúp BCN thực hiên các công tác quản lý tài sản BM, quản lý hội trường giảng dạy, phòng trực sinh viên, phòng trực nội trú.

b. Phụ trách chương trình ngoại khoá đối với sinh viên.

4. Thư ký Bộ môn Bà NGÔ THỊ VUI

a. Giúp BCN thực hiên các công tác hành chánh, văn thư...

b. Thủ quỹ của Bộ môn.

IV. Phân công trách nhiệm các Tổ chuyên môn & Cán bộ giảng dạy:

1. Cán bộ giảng dạy: chịu trách nhiệm trước BCN về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 • Thực hiện kế hoạch giảng dạy của BM (dạy lý thuyết theo lịch của BM, dạy lâm sàng theo kế hoạch của tổ chuyên môn phù hợp với chương trình chung của BM);
 • Thực hiện việc biên soạn giáo trình, bộ đánh giá sinh viên và học viên đã được BM phân công;
 • Phối hợp tốt với Khoa LS nơi đang tham gia điều trị và giảng dạỵ.

2. Tổ chuyên môn: Bao gồm CBGD Bộ môn Ngoại, CBGD các BM khác được mời giảng, Giảng viên kiêm nhiệm, CB Điều trị mời giảng.

 • Tổ chức điều phối giảng dạy lâm sàng, biên soạn giáo trình, bộ đánh giá sinh viên và học viên trong chuyên ngành cho các thành viên trong tổ khi các nhóm học viên, sinh viên học chương trình thuộc chuyên khoa đó;
 • Đề xuất BCN về hướng phát triển chuyên ngành, thực hiện các đề tài NCKH, điều chỉnh hoàn thiện nội dung giảng dạy chuyên ngành;
 • Theo dõi đôn đốc CBGD thực hiện kế hoạch đào tạo;
 • Giám sát tình hình học tập lâm sàng của các sinh viên và học viên sau đại học , đang theo học chuyên khoa đó;
 • Tham gia đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của CBGD, CBGD mời giảng, GV Kiêm nhiệm, CBĐT mời giảng; tình hình học tập của sinh viên và học viên sau đại học;
 • Phối hợp tốt với Khoa LS nơi tham gia điều trị và giảng dạy.

Bao gồm các Tổ chuyên môn với các thành viên sau:

TT Tổ CM
Thành viên
Chức trách
1 Ngoại Tim mạch-Lồng ngực GS. TS Bùi Đức Phú GVC
2 TS. GVC Lê Quang Thứu Tổ trưởng, GVC
3 ThS. BS Trần Thúc Khang Điều phối viên (phụ trách lên kế hoạch giảng dạy của tổ), GV
4 ThS. BS Trần Hoài Ân Khoa Ngoại TM, GV Kiêm nhiệm
5 ThS. BS Nguyễn Lương Tấn Khoa Ngoại TM, CBĐT Mời giảng
6 Ngoại Tiêu hóa Gan mật Nhi TS. GVC Lê Mạnh Hà Tổ trưởng, GVC
7 TS Phạm Anh Vũ Điều phối viên (phụ trách lên kế hoạch giảng dạy của tổ), GV
8 ThS. BS Phan Đình Tuấn Dũng GV
9 ThS. BS Nguyễn Đoàn Văn Phú GV
10 BS Phạm Minh Đức GV
11 PGS. TS Lê Lộc Khoa Ngoại TH, GV Kiêm nhiệm
12 PGS. TS Phạm Như Hiệp Khoa Ngoại NhiCCB, GV Kiêm nhiệm
13 TS Dương Mạnh Hùng Khoa Ngoại TH, GV Kiêm nhiệm
14 TS Nguyễn Văn Lượng CBGD Hợp đồng
15 PGS.TS Nguyễn Văn Liễu BM Giải phẫu, GV Mời giảng
16 PGS.TS Lê Đình Vấn BM Giải phẫu, GV Mời giảng
17 BS CK2 Huỳnh Phiến Khoa Ngoại TH, BV Đà nẵng, CBĐT Mời giảng
18 BS CK2 Ngô Nguyễn Xuân Nam Khoa Ngoại TH, BV Đà nẵng, CBĐT Mời giảng
19 Ngoại Tiết niệu PGS. TS Lê Đình Khánh Tổ trưởng, GVC
20 ThS. GVC Hà Quang Dũng Điều phối viên (phụ trách lên kế hoạch giảng dạy của tổ), GVC
21 TS. GVC Nguyễn Khoa Hùng GVC
22 ThS. BS Lê Đình Đạm GV
23 PGS. TS Hoàng Văn Tùng BM Giải phẫu, GV Mời giảng
24 PGS. TS Nguyễn Trường An BM Phẫu thuật TH,                           GV Mời giảng
25 BS CK2 Nguyễn Văn Thuận Khoa Ngoại TN, CBĐT Mời giảng
26 ThS. BS Trần Ngọc Khánh Khoa Ngoại Tổng hợp,                  CBĐT Mời giảng
27 BS CK2 Hoàng Văn Khả Khoa Ngoại TN BVĐK tỉnh Bình định, CBĐT Mời giảng
28 Ngoại CTCH ThS. GVC Bùi Huy Thái GVC
29 ThS. GVC Lư Thới Tổ trưởng, GVC
30 TS. GVC Lê Nghi Thành Nhân GVC
31 ThS. BS Lê Hồng Phúc Điều phối viên ( phụ trách lên kế hoạch giảng dạy của tổ), GV
32 BS CK2 Phạm Đăng Nhật Khoa Ngoại CTCH-Bỏng,               CBĐT Mời giảng
33 ThS. BS Nguyễn Đức Thuyết Khoa Ngoại CTCH-Bỏng,                    CBĐT Mời giảng
34 PGS. TS Nguyễn Văn Hỷ Khoa Ngoại CTCH-Bỏng,                     GV Kiêm nhiệm
35 Ngoại thần kinh ThS. BS Phạm Miên Tổ trưởng, GV
36 ThS. BS Nguyễn Thanh Minh Điều phối viên (phụ trách lên kế hoạch giảng dạy của tổ), kiêm Trợ lý Giáo vụ BM (phụ trách kế hoạch đào tạo tại BV Trường), GV
37 ThS. BS CK2 Phan Hiền Khoa Ngoại TK, GV Kiêm nhiệm
38 ThS. BS Huỳnh Kim Ngân Khoa Ngoại TK, CBĐT Mời giảng
39 BS CK2 Trần Đức Thái Khoa ĐD, GV Mời giảng
40 TS Phạm Tỵ Khoa Ngoại TK, BVĐK tỉnh Bình định, GV Kiêm nhiệm
41 CB luân phiên BS Trần Đức Duy Trí GV tập sự
42 BS Nguyễn Nhật Minh
43 CNTT ThS. GVC Nguyễn Đăng Đội GVC
BỘ MÔN NGOẠI

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần 26 (Từ 15.8 đến 19.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 25 (Từ 8.8 đến 12.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 23(Từ 25.7 đến 29.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 22 (Từ 18.7 đến 22.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 21 (Từ 11.7 đến 15.7.2022)
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LT tuần 24 (Từ 01.8 đến 05.8.2022)
  Lịch giảng LS tuần từ 10.01 đến 14.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 03.01 đến 07.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 27.12 đến 31.12.2021
  Lịch giảng LS tuần 14 (Từ 06.12 đến 10.12.2021)