Home |    Liên hệ - Góp ý |    Thư viện hình ảnh |    Sơ đồ trang
    
 
Danh mục
    Giới thiệu  
     
 
Lịch sử
Chức năng nhiệm vụ
Tổ chức của bộ môn
Nhân sự
Quan hệ quốc tế
 
    Tổ chức đoàn thể  
     
    Thông tin mới  
     
    Lịch công tác của Bộ môn  
     
    Đào tạo Đại học  
     
    Đào tạo sau Đại học  
     
    Bác sĩ Nội trú Ngoại  
     
    Trường hợp lâm sàng  
     
    Khoa học - Công nghệ  
     
    Thông tin tư liệu  
     
 
 Bài giảng Đại học
 Bài giảng sau Đại học
 Bên cạnh giảng đường
 Liên hệ - Góp ý
 Liên kết website

Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ
Quy định về tổ chức và chức năng nhiệm vụ các thành viên Bộ Môn Ngoại
Ngày cập nhật: 15/09/2018 10:46:42

 

TRƯỜNG ĐHYD HUẾ

BỘ MÔN NGOẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TP Huế, ngày 27 tháng 2 năm 2018

 QUY ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CỦA THÀNH VIÊN BỘ MÔN

Căn cứ Luật số 58/2010/QH12: Luật Viên chức của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ Trường đại học;

Căn cứ Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức đào tạo thực hành trong khối đào tạo ngành khoa học sức khỏe;

Căn cứ Thông tư 2015/2014/TT-BGD ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 1090/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-ĐHYD ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế;

Căn cứ Quyết định số 2673/QĐ-ĐHYD ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Y Dược; 

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-ĐHYD ngày 9/2/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2014-2019;

Căn cứ tình hình nhân sự hiện tại của Bộ môn Ngoại,

Trưởng Bộ môn Ngoại qui định công tác tổ chức, chức năng nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ các thành viên của Bộ môn (BM) như sau:

I.        Ban chủ nhiệm

1.      Trưởng BM PGS.TS NGUYỄN KHOA HÙNG

-         Chỉ đạo, điều hành và quản lý mọi hoạt động của BM theo quy định.

-         Trực tiếp chỉ đạo các công tác:

·        Bảo vệ chính trị nội bộ. Tổ chức triển khai đánh giá giảng viên (GV) và người lao động trong BM định kỳ theo quy định.

·        Định hướng phát triển BM trong đào tạo và chuyên môn ngoại khoa. Triển khai quy hoạch chuyên môn của GV trong chuyên ngành hướng đến phát triển các mũi nhọn trong ngoại khoa.

·        Chủ trì việc thành lập các hội đồng của BM.

·       Giám sát việc đảm bảo chất lượng đào tạo. Chủ trì BM tham gia xây dựng đổi mới chương trình đào tạo ngành bác sĩ đa khoa và các ngành khác (đào tạo dựa trên năng lực đạt chuẩn đầu ra).

·       Phối hợp triển khai đào tạo với Ban chủ nhiệm (BCN) và giảng viên các đơn vị có liên quan thuộc Trường, với BCN các Khoa, Phòng, Trung tâm tại BVTW Huế và các bệnh viện thực hành khác của Trường.

·        Điều hành công tác tài chính và quỹ của BM.

·       Theo dõi và chỉ đạo văn phòng BM; có mặt tại văn phòng BM buổi sáng các ngày thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần để giải quyết các công việc sự vụ.

·       Chịu trách nhiệm về nội dung và chỉ đạo thực hiện cập nhật các thông tin về mọi hoạt động của BM trên website BM.

-        Được hưởng phụ cấp Trưởng BM theo quy định của pháp luật và theo Quy chế chi tiêu nội bộ (QC CTNB) của Trường.

2.      Phó Trưởng BM thường trực PGS.TS LÊ ĐÌNH KHÁNH: Giúp Trưởng BM trong các công việc sau:

-         Điều phối công tác đào tạo sau đại học: Quản lý học viên, theo dõi việc triển khai công tác đào tạo.

-         Tham dự các hoạt động của Trường về đổi mới chương trình đào tạo sau đại học (đào tạo dựa trên năng lực đạt chuẩn đầu ra), xây dựng giáo trình và hệ thống lượng giá người học.

-         Điều phối công tác đối ngoại (mở rộng quan hệ quốc tế, tổ chức các khóa học CME có yếu tố quốc tế…).

-         Xử lý các công việc hàng ngày của BM lúc Trưởng BM đi công tác theo ủy quyền.

-         Theo dõi và chỉ đạo văn phòng BM; có mặt tại văn phòng BM buổi sáng các ngày thứ Ba hàng tuần để giải quyết các công việc sự vụ.

-         Được hưởng phụ cấp Phó Trưởng BM theo quy định của pháp luật và theo QC CTNB của Trường.

3.      Phó Trưởng BM PGS.TS LÊ NGHI THÀNH NHÂN: Giúp Trưởng BM trong các công việc sau:

-         Điều phối công tác nghiên cứu khoa học (NCKH): Triển khai đăng ký đề tài KHCN các cấp; nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng NCKH hướng đến công bố quốc tế; tổ chức seminar cho GV và học viên sau đại học thuộc BM quản lý.

-         Tham dự các hoạt động của Trường về nâng cao chất lượng NCKH để triển khai cho giảng viên của BM.

-        Theo dõi công tác thi đua khen thưởng. Phối hợp hoạt động của các đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên). Tổ trưởng Tổ đảm bảo chất lượng đào tạo của BM.

-         Tìm các giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá trong đào tạo.

-         Theo dõi và chỉ đạo văn phòng BM; có mặt tại văn phòng BM buổi sáng các ngày thứ Tư hàng tuần để xử lý các công việc sự vụ.

-         Xử lý các công việc hàng ngày của BM lúc Trưởng BM đi công tác theo ủy quyền.

-         Được hưởng phụ cấp Phó Trưởng BM theo quy định của pháp luật và theo QC CTNB của Trường.

4.      Phó Trưởng BM PGS.TS PHẠM ANH VŨ: Giúp Trưởng BM trong các công việc sau:

-         Điều phối công tác đào tạo đại học: Theo dõi quá trình đào tạo, lên kế hoạch giảng dạy, chỉ đạo công tác quản lý sinh viên; xây dựng giáo trình, hệ thống lượng giá sinh viên.

-         Tham dự các hoạt động của Trường liên quan đến đổi mới chương trình đào tạo để triển khai cho giảng viên của BM. Nhóm trưởng Nhóm nòng cốt triển khai đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa (đào tạo dựa trên năng lực đạt chuẩn đầu ra).

-         Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo.

-         Theo dõi và chỉ đạo văn phòng BM; có mặt tại văn phòng BM buổi sáng các ngày thứ Năm hàng tuần để xử lý các công việc sự vụ.

-         Xử lý các công việc hàng ngày của Bộ môn lúc Trưởng BM đi công tác theo ủy quyền.

-         Được hưởng phụ cấp Phó Trưởng BM theo quy định của pháp luật và theo QC CTNB của Trường.

II.      Giáo vụ, Trợ lý và Thư ký

1.      Giáo vụ đại học TS PHAN ĐÌNH TUẤN DŨNG: Giúp Trưởng và Phó Trưởng BM phụ trách đào tạo đại học thực hiện các công việc sau:

-        Quản lý sinh viên, lên kế hoạch giảng dạy, theo dõi quá trình đào tạo.

-       Là Phó trưởng nhóm nòng cốt (core group) của BM trong việc tiếp thu và triển khai xây dựng chương trình đào tạo đại học đổi mới (đào tạo dựa trên năng lực đạt chuẩn đầu ra).

-       Các công việc cụ thể:

·        Lên lịch giảng lý thuyết và thực hành cho giảng viên đã được BM phân công theo lịch của Trường.

·       Tham mưu cho BCN và lên kế hoạch, triển khai việc mời giảng (cả lý thuyết và thực hành) và kiểm tra việc thực hiện giảng dạy đối với các giảng viên mời giảng (thuộc các BM khác có liên quan trong Trường), giảng viên kiêm nhiệm, và giảng viên lâm sàng tại các BV thực hành.

·       Thực hiện nhiệm vụ trong Tổ đảm bảo chất lượng đào tạo của BM và Phó trưởng nhóm nòng cốt (core group) của BM trong việc tiếp thu và triển khai xây dựng chương trình đào tạo đại học đổi mới (đào tạo dựa trên năng lực đạt chuẩn đầu ra).

·     Lên lịch thi của các lớp theo lịch của Trường. Tổ chức thi lâm sàng, điều phối thi lý thuyết theo yêu cầu của Trường. Đề xuất GV coi thi và chấm thi lý thuyết, lâm sàng cho các lớp sinh viên. Phối hợp với giảng viên các phân môn để đề xuất đề thi trình BCN phê duyệt.

·       Điều phối, đốc thúc chấm thi, nhập điểm thi, rà soát và trình BCN điểm cuối cùng theo đúng lịch của Trường.

·       Tổng kết giờ giảng lý thuyết, lâm sàng của giảng viên theo năm học.

-        Được hưởng phụ cấp Giáo vụ đại học theo QC CTNB của Trường.

2.      Giáo vụ sau đại học TS NGUYỄN ĐOÀN VĂN PHÚ: Giúp Trưởng và Phó Trưởng BM phụ trách đào tạo sau đại học thực hiện các nhiệm vụ:

-         Quản lý học viên, lên kế hoạch giảng dạy, theo dõi quá trình đào tạo.

-        Tiếp thu và triển khai chương trình nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của BM trong việc tiếp thu và triển khai xây dựng chương trình đào tạo sau đại học đổi mới (đào tạo dựa trên năng lực đạt chuẩn đầu ra).

-        Các công việc cụ thể:

·        Lên lịch và mời giảng đối với các giảng viên được BM phân công cho các lớp sau đại học theo lịch của Trường.

·       Theo dõi học tập của các lớp sau đại học. Tổ chức sinh hoạt nghiên cứu sinh (NCS) định kỳ theo lịch của Trường. Thực hiện nhiệm vụ trong Tổ đảm bảo chất lượng đào tạo của BM.

·       Lên lịch thi, đề xuất ban chấm thi, tổ chức thi lâm sàng, điều phối thi lý thuyết của các lớp sau đại học theo lịch của Trường. Điều phối nhập điểm thi, rà soát và trình BCN điểm thi kết thúc các chứng chỉ và khóa học.

·       Tham mưu thành lập các hội đồng chấm đề cương, chuyên đề, hội đồng đánh giá luận án của NCS và của các lớp sau đại học các cấp trình Trưởng BM xem xét.

·       Điều phối dưới sự chỉ đạo của BCN việc xây dựng chương trình đào tạo đổi mới (đào tạo dựa trên năng lực đạt chuẩn đầu ra).

·        Tổng kết giờ giảng lý thuyết, lâm sàng của giảng viên theo năm học.

-         Được hưởng phụ cấp Giáo vụ sau đại học theo QC CTNB của Trường.

3.      Trợ lý nghiên cứu khoa học TS PHẠM MINH ĐỨC: Giúp Trưởng và Phó Trưởng BM phụ trách NCKH thực hiện các công việc sau:

-        Triển khai đăng ký đề tài KHCN các cấp; nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng NCKH hướng đến công bố quốc tế; tổ chức seminar cho GV và HV SĐH thuộc BM quản lý.

-         Cập nhật các thông tin về mọi hoạt động của BM trên Website BM.

-         Phụ trách Câu lạc bộ Ngoại khoa sinh viên.

-         Được hưởng phụ cấp Trợ lý NCKH theo QC CTNB của Trường.

4.      Trợ lý giáo tài và đối ngoại ThS ĐẶNG NHƯ THÀNH: Giúp Trưởng và các Phó Trưởng BM có liên quan thực hiện các công việc sau:

-         Quản lý tài sản BM, quản lý hội trường giảng dạy, phòng trực sinh viên, phòng trực nội trú. Tham mưu cho BCN đề xuất Trường cho sửa chữa, trang cấp mới phương tiện, vật tư phục vụ công tác đào tạo và hoạt động thường xuyên của BM.

-         Hỗ trợ công tác đối ngoại (mở rộng quan hệ quốc tế; tổ chức các khóa học CME có yếu tố quốc tế…).

-         Phụ trách chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo của BM.

-         Phụ trách chương trình ngoại khoá đối với sinh viên.

-         Được hưởng phụ cấp Trợ lý giáo tài theo QC CTNB của Trường.

5.       Trợ lý Đảm bảo chất lượng giáo dục ThS Trần Văn Khôi:

-         Tham mưu cho BGH triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.
 
-         Ủy viên thư ký của Tổ đảm bảo chất lượng đào tạo của BM.
 
-         Được hưởng phụ cấp theo quy định của Trường.
 
6.     Thư ký CN TRẦN THỊ NGỌC ANH và Thư ký CN NGUYỄN THỊ DỊU

 

a.      Nhiệm vụ chung của 2 Thư ký: Chịu sự chỉ đạo của BCN, các trợ lý của BM; thực hiện các yêu cầu của giảng viên của BM.

-        Thường trực tại văn phòng BM, tiếp xúc đầu tiên với người học và người đến liên hệ công tác và hướng dẫn các thông tin được ủy quyền hoặc sau khi xin ý kiến BCN và các trợ lý.

-        Nhận và trình BCN các văn bản liên quan đến các hoạt động của BM. Soạn thảo và gửi văn bản, thông báo, giấy mời...theo sự chỉ đạo của BCN.

-        Sử dụng chung địa chỉ email của BM trong mục đích gửi thông tin đến BCN và các thành viên của BM.

-        Lưu trữ tập trung và theo hệ thống các văn bản đến và đi bằng giấy và số hóa.

-        Được hỗ trợ 70.000/tháng/người để phục vụ thông tin liên lạc, nguồn chi từ quỹ Bộ môn.

b.      Thư ký 1 CN TRẦN THỊ NGỌC ANH

·       Điều hành chung công tác thư ký của VP BM.

·      Giúp Giáo vụ sau đại học thực hiện các công việc liên quan đến đào tạo sau đại học: lên lịch giảng, theo dõi quá trình học tập, tổ chức cho học viên thi, nhập điểm thi và xin xác nhận của GV và BCN, chuyển biên bản điểm thi cho Phòng đào tạo sau đại học. Xử lý các văn bản liên quan đến đào tạo sau đại học, trình Giáo vụ sau đại học và BCN.

·      Quản lý tài chính của BM dưới sự kiểm soát của Trưởng BM và Chủ tịch Công đoàn BM.

c.    Thư ký 2 CN NGUYỄN THỊ DỊU

·     Giúp Giáo vụ đại học thực hiện các công việc liên quan đến đào tạo đại học: lên lịch giảng, theo dõi quá trình học tập, tổ chức cho sinh viên thi, nhập điểm thi và xin xác nhận của GV và BCN, chuyển biên bản điểm thi cho Phòng đào tạo đại học. Xử lý các văn bản liên quan đến đào tạo đại học, trình Giáo vụ đại học và BCN.

·      Quản lý cơ sở vật chất tại VP Bộ môn, giám sát người làm vệ sinh phòng học lâm sàng.

III.   Giảng viên các phân môn, Trưởng phân môn và Điều phối viên chương trình giảng dạy lâm sàng

1.    Phân môn Ngoại Tiêu hóa - Nhi

-      Trưởng phân môn: PGS.TS Phạm Anh Vũ

-      Điều phối viên LS: TS Phan Đình Tuấn Dũng (BVTW Huế), ThS Trần Văn Khôi (BV Trường).

-     GV cơ hữu của BM: PGS.TS Phạm Anh Vũ, TS Nguyễn Văn Lượng, TS Phan Đình Tuấn Dũng, TS Nguyễn Đoàn Văn Phú, TS Phạm Minh Đức, ThS Trần Văn Khôi, ThS Đặng Như Thành.

-     Khoa LS: Khoa Ngoại TH và Khoa Ngoại Nhi - CCB, BVTW Huế; Khoa Ngoại TH, BV Trường.

2.      Phân môn Ngoại Chấn thương - Chỉnh hình

-        Trưởng phân môn: PGS.TS Lê Nghi Thành Nhân

-        Điều phối viên LS: ThS Hoàng Đình Anh Hào

-       GV cơ hữu của BM: PGS.TS Lê Nghi Thành Nhân, ThS Lư Thới, ThS Lê Hồng Phúc, ThS Hoàng Đình Anh Hào, BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo, ThS Trần Hữu Dũng, BS Trần Nhật Tiến.

-        Khoa LS: TT CTCH, BVTW Huế; Khoa CT-LN, BV Trường.

3.      Phân môn Ngoại Tiết niệu

-        Trưởng phân môn: PGS.TS Lê Đình Khánh

-       Điều phối viên LS: ThS Nguyễn Xuân Mỹ (BVTW Huế); ThS Lê Đình Đạm (BV Trường).

-      GV cơ hữu của BM: PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng, PGS.TS Lê Đình Khánh, ThS Hà Quang Dũng, ThS Lê Đình Đạm, ThS Nguyễn Nhật Minh, ThS Nguyễn Xuân Mỹ, BS Võ Minh Nhật.

-        Khoa LS: Khoa Ngoại TN, BVTW Huế; Khoa Ngoại TN-TK, BV Trường.

4.      Phân môn Ngoại Tim mạch - Lồng ngực

-        Trưởng phân môn/Điều phối viên LS: PGS.TS Lê Quang Thứu

-        Khoa LS: Khoa Ngoại TM-LN, TT TM, BVTW Huế

-        GV cơ hữu của BM: PGS.TS Lê Quang Thứu, BS Đặng Nguyên Hoàng.

5.      Phân môn Ngoại Thành kinh - Sọ não

-        Điều phối viên LS: ThS Nguyễn Thanh Minh

-        GV cơ hữu của BM: ThS Phạm Miên, ThS Nguyễn Thanh Minh, ThS Trần Đức Duy Trí.

-        Khoa LS: Khoa Ngoại TK, BVTW Huế; Khoa Ngoại TN-LN, BV Trường.

Giảng viên cơ hữu của BM có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ giảng dạy được phân công, tuyệt đối không được tự ý bỏ giờ giảng; tham gia xây dựng chương trình, giáo trình, hệ thống lượng giá, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác theo kế hoạch của BM, Nhà trường và quy định của pháp luật. Tích cực tham gia đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa và các chương trình khác (đào tạo dựa trên năng lực đạt chuẩn đầu ra).

Trưởng phân môn có trách nhiệm theo dõi quá trình tổ chức đào tạo, việc thực hiện công tác giảng dạy của giảng viên trong phân môn, đề xuất với BCN điều chỉnh chương trình giảng dạy của phân môn phù hợp với mục tiêu đào tạo hướng đến chuẩn năng lực của từng đối tượng đào tạo; điều phối việc biên soạn giáo trình và hệ thống lượng giá sinh viên và học viên trong phân môn.

Điều phối viên LS có nhiệm vụ lên lịch giảng lâm sàng của từng phân môn tại từng khoa lâm sàng theo tuần, thông báo cho GV biết. Được hỗ trợ 500 000/người/năm học, nguồn chi từ quỹ Bộ môn (nếu chưa được hưởng phụ cấp chức vụ theo QC CTNB của Trường).

IV.    Giảng viên kiêm nhiệm, Giảng viên mời giảng, Giảng viên lâm sàng, Chuyên gia tham gia các Hội đồng sau đại học, NCS và Bác sĩ Nội trú Ngoại

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo (đào tạo dựa trên năng lực đạt chuẩn đầu ra), phát huy nguồn nhân lực chuyên môn cao của các đơn vị có liên quan thuộc Trường và các Bệnh viện thực hành của Trường, tiến đến thực hiện một cách đầy đủ NĐ 111/2017/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức đào tạo thực hành trong khối đào tạo ngành khoa học sức khỏe;

Thực hiện đúng các quy định trong quy chế đào tạo tiến sĩ, Thạc sĩ và BSNT,

Bên cạnh lực lượng giảng viên cơ hữu của Bộ môn Ngoại làm nòng cốt trong đào tạo đại học và sau đại học, Bộ môn Ngoại có các lực lượng giảng viên khác:

1. Giảng viên mời giảng từ các Bộ môn có liên quan: BM Giải phẫu, Phẫu thuật thực hành, Bệnh viện Trường.

2. Giảng viên kiêm nhiệm: theo Quyết định của Hiệu trưởng.

3. Giảng viên lâm sàng (GV LS): Là các bác sĩ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn tương đương với chuẩn bằng cấp của giảng viên đại học (Thạc sĩ trong chuyên ngành trở lên), được đánh giá có phương pháp giảng dạy phù hợp theo yêu cầu của BM, có tâm huyết với công tác giảng dạy, là bác sĩ thuộc các bệnh viện (BV) thực hành của Trường nơi có học viên và sinh viên đi lâm sàng thuộc BM Ngoại quản lý (BVTW Huế, BV Đà Nẵng, BV Quảng Trị và các BV nơi có lớp đào tạo đại học và sau đại học theo khóa học). BCN xem xét, thống nhất danh sách và thực hiện mời giảng. Trong tương lai khi triển khai đầy đủ NĐ 111/2017/NĐ-CP, sẽ có hợp đồng cụ thể của Trường với các bệnh viện và từng cá nhân trên cơ sở đề xuất của BM.

Các GV mời giảng, kiêm nhiệm, GV LS của BM Ngoại:

·     Phân môn Ngoại Tiêu hóa - Nhi: ThS Nguyễn Kim Hải (Khoa Ngoại TH, BV Trường), TS Nguyễn Hữu Trí (BM GP), GS Phạm Như Hiệp, PGS.TS Lê Lộc, TS Hồ Hữu Thiện, TS Phan Hải Thanh, TS Đặng Ngọc Hùng (BVTW Huế).

·    Phân môn Ngoại Chấn thương - Chỉnh hình: TS Hồ Duy Bính (Khoa Ngoại CT-LN, BV Trường), PGS.TS Nguyễn Văn Hỷ, TS Lê Thừa Trung Hậu, BS CK2 Đỗ Văn Minh (BVTW Huế).

·      Phân môn Ngoại Tiết niệu: PGS.TS Hoàng Văn Tùng (BM GP), PGS.TS Nguyễn Trường An (BM PTTH), TS Trần Ngọc Khánh, ThS Phạm Ngọc Hùng (BVTW Huế).

·       Phân môn Ngoại Tim mạch - Lồng ngực: TS Nguyễn Sanh Tùng (BM GP), GS Bùi Đức Phú.

·     Phân môn Ngoại Thần kinh - Sọ não: BSCK2 Huỳnh Kim Ngân, BSCK2 Lê Quang Anh (BVTW Huế)

4.    Nghiên cứu sinh (NCS) và Bác sĩ Nội trú Ngoại (BSNT): Đây là đối tượng đào tạo trở thành những nhà nghiên cứu và chuyên ngành sâu của Bộ môn Ngoại,  Trường ĐHYD Huế từ hơn 25 năm qua. Để nâng tầm của NCS và BSNT phù hợp với quy chế đào tạo, ngoài việc nghiên cứu và học tập chuyên ngành, NCS và BSNT của BM cần được giao thêm nhiệm vụ trợ giảng cho các Giáo sư, Phó giáo sư, TS, GVC của Bộ môn. Sẽ có quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của NCS và BSNT theo đúng quy định về đào tạo các đối tượng này trong việc tham gia giảng dạy.

5.     Chuyên gia tham gia các Hội đồng sau đại học: đảm bảo đúng quy chế đào tạo sau đại học của các Bộ, Đại học Huế và của Trường, lấy GV của BM làm nòng cốt với sự tham gia của nhiều GV, nhà chuyên môn có liên quan của Trường, BVTW Huế và các cơ sở đào tạo y khoa, các cơ sở y tế khác.

V.     Tổ đảm bảo chất lượng đào tạo: Thực hiện chủ trương về nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo việc thực hiện tốt các quy định về đào tạo, nay thành lập Tổ đảm bảo chất lượng đào tạo chịu sự chỉ đạo của cấp ủy và BCN Bộ môn.

1.     Thành viên

-      PGS.TS Lê Nghi Thành Nhân, GVCC, Phó bí thư chi bộ, Phó Trưởng BM phụ trách thi đua khen thưởng, Tổ trưởng

-       ThS Trần Văn Khôi, GV, Phó BT Đoàn TNCS HCM Trường, Trợ lý ĐBCLGD, Thư ký Tổ

-     TS Phan Đình Tuấn Dũng, GV, Chủ tịch công đoàn, Giáo vụ đại học, Tổ viên

-       TS Nguyễn Đoàn Văn Phú, GV, Giáo vụ sau đại học, Tổ viên

-       ThS Lê Hồng Phúc, GV, Phó Trưởng Phòng TCHC Trường, Tổ viên

2.     Chức năng, nhiệm vụ

-      Triển khai công tác đảm bảo chất lượng của BM theo kế hoạch của Trường. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo hàng năm của BM.

-       Kiểm tra sự chuyên cần của học viên, sinh viên đang theo học tại BM theo đúng qui định về đào tạo.

-       Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của GV của BM.

-      Lên kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo y khoa cho giảng viên trẻ của BM và các GV LS thuộc các BV thực hành của Trường.

-      Lấy ý kiến phản hồi từ người học về chương trình, về tổ chức và thực hiện giảng dạy tại BM.

-       Được hỗ trợ kinh phí cho mỗi lần tổ chức kiểm tra, lấy ý kiến phản hồi, nguồn chi từ quỹ BM.

 VI.     Nhóm nòng cốt triển khai đổi mới chương trình đào tạo: Thực hiện kế hoạch đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa của Trường và Bộ Y tế (đào tạo dựa trên năng lực đạt chuẩn đầu ra), nay thành lập Nhóm nòng cốt bao gồm các GV của BM.

1.       Thành viên

-         PGS.TS Phạm Anh Vũ, GVCC, Phó Trưởng BM phụ trách đào tạo đại học, Trưởng nhóm

-        Ngoài ra, theo Quyết định của Hiệu trưởng, còn có Trưởng các module là thành viên của BM tham gia nhóm nòng cốt và trực tiếp điều hành nhóm tùy vào từng module được giao (PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng, PGS.TS Lê Đình Khánh, PGS.TS Lê Nghi Thành Nhân).

-         TS Phan Đình Tuấn Dũng, GV, Giáo vụ đại học, Phó Trưởng nhóm

-         ThS Lê Đình Đạm, GV, thành viên

-         ThS Trần Đức Duy Trí, GV, thành viên

-         ThS Hoàng Đình Anh Hào, GV, thành viên

-         ThS Đặng Như Thành, GV, thành viên

2.     Chức năng, nhiệm vụ: làm nòng cốt triển khai đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa theo chuẩn năng lực tại BM theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:

-       Tham dự các cuộc họp, hội thảo để tiếp thu, đóng góp, xây dựng các nội dung về đổi mới chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa theo chuẩn năng lực.

-       Làm nòng cốt để triển khai tại BM các nội dung đã tiếp thu nói trên (xây dựng mục tiêu chung mục tiêu của từng module; khung chương trình ngoại khoa phù hợp với mục tiêu; danh mục bài giảng; triển khai biên soạn bài giảng, phương pháp lượng giá…).

VII.    Điều khoản thi hành

1.      Các thành viên cơ hữu của Bộ môn có tên trong Quy định này chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.      Hàng tháng tại cuộc họp Bộ môn có đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng và lên kế hoạch cho tháng tiếp theo.

3.      Quy định này có thể được điều chỉnh theo yêu cầu thực tế sau khi có sự thống nhất trong lãnh đạo và các thành viên của Bộ môn.

4.     Quy định này có hiệu lực từ ngày ký. 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

                              (đã ký)                               

PGS.TS NGUYỄN KHOA HÙNG

 Tải về file PDF đính kèm. 

Xem thêm: Giảng viên cơ hữu BM Ngoại

Bộ môn Ngoại
Tải tập tin

Thông báo
   Thông báo thi LS khối lớp Y3EFGH, học kỳ II năm học 2019-2020
   Danh sách Y3ABCD thi lâm sàng ngày 10-11/6/2020
   Thông báo thi LS khối lớp Y3ABCD, học kỳ II năm học 2019-2020
   KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC (CME) VỀ CHẤN THƯƠNG VÙNG CỔ CHÂN VÀ BÀN CHÂN
   Kế hoạch thi tốt nghiệp học phần thực hành cho sinh viên y đa khoa hệ liên thông chính quy, năm học 2018-2019
Lịch giảng dạy lý thuyết
  Lịch giảng LT tuần 26 (Từ 15.8 đến 19.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 25 (Từ 8.8 đến 12.8.2022)
  Lịch giảng LT tuần 23(Từ 25.7 đến 29.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 22 (Từ 18.7 đến 22.7.2022)
  Lịch giảng LT tuần 21 (Từ 11.7 đến 15.7.2022)
Lịch giảng dạy lâm sàng
  Lịch giảng LT tuần 24 (Từ 01.8 đến 05.8.2022)
  Lịch giảng LS tuần từ 10.01 đến 14.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 03.01 đến 07.01.2022
  Lịch giảng LS tuần từ 27.12 đến 31.12.2021
  Lịch giảng LS tuần 14 (Từ 06.12 đến 10.12.2021)